ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

BOAT INSURANCE


Καλύπτεται η Έναντι Τρίτων Αστική Ευθύνη των μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής

→ Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία

→ Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία

→ Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης