ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

TRANSPORTATION INSURANCE


TRANSPORTATION INSURANCE

→ Kαλύπτει κινδύνους κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων και απευθύνεται σε εμπορικές εταιρείες, αγοραστές ή/και πωλητές των εμπορευμάτων και προϋποθέτει τη συνεννόηση με τον κλάδο.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

→ Καλύπτει ζημίες που θα προξενηθούνστα μεταφερόμενα εμπορεύματα οι οποίες οφείλονται σε: πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πτώση σε λίμνες, ή ποταμούς, πυρκαγιά του μεταφερομένου μέσου, πτώση χιονιούή ογκολίθων επί του μεταφερομένου μέσου, πυρκαγιά των ιδίων των μεταφερομένων εμπορευμάτων μόνο εφόσον ευρίσκονται πάνω στο μεταφορικό μέσο